Organisatie

AMVB staat voor Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel. Hieronder vind je onze missie, visie en waarden. Benieuwd wie het AMVB is? Neem dan een kijkje in de rubriek "Wie is wie?" Wil je ons contacteren? Alle gegevens vind je hier. Ben je benieuwd naar onze werking? Grasduin gerust in onze beleidsdocumenten.

Missie

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw (her)ontdekt het verdwijnend collectief geheugen van de Nederlandstalige Brusselaars in de veranderende grootstedelijke samenleving.

Het AMVB is als gemeenschapsarchief een open huis voor de continue ondersteuning van deze Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen. Het maakt hun erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan.

Het AMVB verzekert als pluralistische organisatie de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van 19de, 20ste en 21ste-eeuwse archieven en erfgoedcollecties geënt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een gastvrij forum voor wie het Brussel van vandaag en gisteren wil ontdekken en beleven.

Visie

Het AMVB is een centraal knooppunt in en tussen formele en informele netwerken. Het is een open huis dat inzet op gastvrijheid en laagdrempeligheid.

Het AMVB verzekert een blijvend bewustzijn van het Nederlandstalig Brussels cultureel erfgoed. Materieel en immaterieel erfgoed zijn bouwstenen voor het collectief geheugen en beïnvloeden de hedendaagse maatschappelijke waardering van de rol van een gemeenschap. Het AMVB maakt erfgoed bruikbaar en zichtbaar om historische kennis en waardering van het Vlaams leven in Brussel te vergroten.

Het AMVB ontdekt nieuw erfgoed door actieve prospectie en herontdekt vergeten erfgoed door het faciliteren van onderzoek en gebruik. Hierdoor ontstaan nieuwe betekenislagen. Het AMVB stimuleert zo de (her)interpretatie van erfgoed door de gemeenschap.

Het AMVB neemt naast een faciliterende ook een ondersteunende rol op binnen de maatschappij. Het deelt expertise en organiseert vorming rond erfgoed en informatie. Hierbij zet het AMVB in op zowel ervaringsgericht als formeel leren voor jong en oud, voor professioneel en amateur.

Het AMVB richt zich tot de gemeenschap van mensen binnen of buiten Brussel, die er aan het Nederlandstalige culturele leven participeren. Dit kunnen Nederlands- of meertalige Brusselaars zijn, uitwijkelingen die zich blijvend met Brussel identificeren of Vlamingen die door Brussel onderling verbonden zijn.

Het werkterrein van het AMVB is de veranderende grootstedelijke samenleving van Brussel, gekenmerkt door vele uitdagingen en kansen: de toenemende diversiteit en meertaligheid, de nieuwe soorten gemeenschapsvorming, onderwijs en leerprocessen, de vergrijzing en verjonging. Deze context geeft mee vorm aan de nieuwe generatie Vlamingen in Brussel.

Waar  pluralisme bij de oprichting van het AMVB voortvloeide uit een noodzakelijke bundeling van krachten, is het nu een kracht op zichzelf. Vandaag staat het AMVB alsgemeenschapsarchief ten dienste van de samenleving door de erfgoedgemeenschappen te betrekken en de mogelijkheid te bieden hun eigen verleden vanuit verschillende invalshoeken te ontdekken en te beleven. Deze gemeenschappen zijn organisaties en informele kringen, maar ook families en individuen, verbonden door erfgoed.

Het AMVB bewaart, beheert en valoriseert archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Deze chronologische afbakening valt samen met de opkomst en de uitbouw van de Vlaamse Beweging in de Belgische en Brusselse context.

Waarden

Pluralisme

Het AMVB maakt geen onderscheid op basis van ideologie of thema. Door verschillende invalshoeken aan bod te brengen willen we een genuanceerd en integer beeld van de samenleving schetsen.

Lokale verankering

Het AMVB gaat voor een duurzame verankering in een dynamische grootstedelijke samenleving. Om te kunnen inspelen op actuele noden, houden we steeds een vinger aan de pols via een uitgebreid netwerk van Brusselse actoren.

Kennisdeling

Het AMVB is niet alleen een plaats waar informatie wordt opgeslagen; kennis en vaardigheden worden ook gedeeld. Zowel door de valorisatie van de eigen collectie als door het ondersteunen van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen, zet het AMVB in op levenslang leren.

Historische beleving

Met een kwalitatief en creatief aanbod wil het AMVB een diverse samenleving het Nederlandstalige Brussel van vandaag en gisteren laten ontdekken en beleven. 

Het AMVB kreeg op 24 september 2010 het label 'Erkend Cultureel Archief' van de Vlaamse Gemeenschap.

Het AMVB wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

 

 

                                                                 

Verbeelding_werkt.jpg         Erkend Curltureel Archief